Adatvédelem

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

Jelen adatvédelmi politikára, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal és az Adatkezelő székhelye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.

A jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

I. Az Adatkezelő és üzemeltető adatai

Név: V-Segal Kft.

E-mail: info@asztronauta.com
Telefon: 06 20 5739070
Székhely: 1053 Henszlmann Imre u.9.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Henszlmann Imre u.9.
Adószám:14206137-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-134807/2017
Bankszámlaszám: 10300002-10390683-49020027

II. Az adatkezelésben érintett weboldal tárhelyszolgáltatója

https://www.linode.com/about
329 E. Jimmie Leeds Rd, Ste. A
Galloway, NJ 08205
Intl.: +1 609-380-7100
support@linode.com

III. Fogalmak:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes vagy jogi személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki – vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki – vagy amely – szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki – vagy amely – nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárjával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


IV. Általános információk, jognyilatkozatok:

A szolgáltató nem küld kéretlen reklámleveleket, úgynevezett spam-eket az általa kezelt e-mail címekre.

Igénye szerint bármikor leiratkozhat a hírlevelekről és / vagy a szolgáltatótól kapott, értékesítési célból küldött e-mailekről is, amennyiben ezt írásban jelzi az asztronauta.com e-mail címre

Az Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett weboldalakra viszik a látogatókat. Ezen oldalak az Adatkezelőnek nem állnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal.

Az oldalon a Facebook fiókra és Google+ fiókra mutató linken (like illetve +1 gombok találhatók) ezek az oldalak cookie-kat azaz sütiket használnak. Ezeken az oldalakon a saját adatkezelési irányelveik az útmutatók.
A Facebook adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/about/privacy
A Google adatkezelési szabályzata: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.

A Weboldalt üzemeltető Adatkezelő jelen Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat tartalmai elemeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen tájékoztatóban összefoglaltak a Weboldal minden felhasználójára – bárminemű megkülönböztetés nélkül – érvényesek.

Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes és nem személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának a biztosítása. Az Adatkezelő a látogatók személyes és nem személyes adatait is bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Határon túli adatáramlás: Az általunk gyűjtött információk nem kerülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

V. Kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre: az oldal böngészése során vagy ezt követően a felhasználó és / vagy megrendelő által a weboldalon illetve a rendeléskor megadott személyes és egyéb adatok, valamint a felhasználó IP címe, és egyéb, az adatkezelőre bízott, a munkához vagy annak részfeladatának elvégzéséhez szükséges adatok.

Pl: vezetéknév, keresztnév, számlázási név, számlázási cím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, adószám.

Mindemellett az oldal cookiekat tartalmaz, a Google Analitycs használata miatt, erről bővebben a VII. pontban olvashat.

VI. Kezelt adatok felhasználása

Jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettség teljesítésére. Pl: szerződés és számla készítéséhez.
Marketing- és reklám célokra, a felhasználó előzetes és kifejezett beleegyezésével. A megkeresés várható gyakorisága: maximum havi 1 alkalom.
Hírlevélre való feliratkozással, valamint a szolgáltatások igénybevételével a felhasználó beleegyezik az értékesítési és marketing célú megkeresésekben. A megkeresések csatornája preferáltan online, leginkább e-mail útján történik.

Az Adatkezelő a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, és elemzések céljából a Google Analytics nevű statisztikai szoftvert használja, ezért a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

A Google cookie használatáról a következő linken olvashat:
https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Referenciák feltüntetése: az adatkezelő által elkészített munkák referenciaként megjelenhet a weboldalon, marketing- és értékesítési anyagokban. Ez tartalmazhatja a következőket: az ügyfél neve, a cég neve, a weboldalról készült kép, az oldalra mutató link.
FONTOS: Bármikor, kérheti weboldala referenciák közül való törlését.

VII. Cookie tájékoztató

Az oldalon a Google Analitycs nevű szoftvert folyamatosan működésben van, és adatot gyűjt. Ehhez sütiket / cookiekat tárol a felhasználó böngészőjében (amennyiben hozzájárul)

A Cookie használatról a következő linken tájékozódhat teljes körűen:
https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/types/

VIII. Titoktartás

Az adatkezelő a megszerzett információt harmadik félnek nem adja át, kivéve:

 • Ha az érintett kifejezett hozzájárulását adja az adatai harmadik félnek történő átadásához
 • domain és / vagy tárhely bérlés esetén az adott szolgáltató részére
 • szerződés és / vagy számla levélben történő küldése esetén a levelezési nevet és címet a Posta / csomagküldő részére
 • számlák kiállítása és iktatása miatt a megbízott könyvelő részére
 • Jogi tanácsadás kéréséhez.
 • Minden olyan esetben amikor az országos törvényi előírásoknak, vagy az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés ezt megköveteli
 • Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
 • szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
 • Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
 • szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
 • bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
 • A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
 • körét megjelölte -, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
 • megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.